Dobierz idealny odcień podkładu mineralnego

DOBIERZ IDEALNY ODCIEŃ PODKŁADUTo bar­dzo waż­ne, że­by ko­lor pod­kła­du był ide­al­nie do­pa­so­wa­ny do ko­loru ce­ry. Dzię­ki te­mu za­wsze bę­dziesz mieć pew­ność, że świet­nie wy­glą­dasz.

Za­nim za­czniesz po­rów­ny­wać po­szcze­gól­ne od­cie­nie pod­kła­dów, przyj­rzyj się swo­jej skó­rze w na­tu­ral­nym świe­tle i po­sta­raj się okre­ślić ja­kie są jej do­mi­nu­ją­ce to­ny. Do­brze jest też spoj­rzeć na żył­ki wi­docz­ne po we­wnętrz­nej stro­nie nad­garst­ków – ich ko­lor mo­że po­móc w okre­śle­niu to­na­cji Two­jej ce­ry.

 

Dobierz idealny odcień podkładu

 

Dobierz idealny odcień podkładu

 

Wybierz podkład dla siebie 

Blondie Barely Beige Barely Beige Nude Nude Caramel (dla Butterscotch Nude) Porcelain China Doll Blondie Barely Buff In the Buff Cookie Dusky Candy Cane Popsicle Cool Caramel Warm Peach Popcorn Warm Honey Coffee Bean Hot Chocolate Butterscotch Saffron Cinnamon Neutralny Chłodny Ciepły Oliwkowy Bardzo blady Blady Jasny Średnio jasny Średni Ciemny Bardzo ciemny

Neutralny Chłodny Ciepły Oliwkowy