Naturalne kosmetyki do mycia

Love Soap to bry­tyj­ska firma z sie­dzibą w Suf­folk pro­wa­dzona przez 3 sio­stry, które są jed­no­cze­śnie zabie­ga­nymi, mło­dymi mamami. Sztan­da­ro­wymi pro­duk­tami Love Soap są ręcz­nie robione natu­ralne szam­pony i płyny do kąpieli dla dzieci. Wszyst­kie kosme­tyki Love Soap mają natu­ralne, deli­katne for­muły, a ich bazą są eko­lo­giczne olejki ete­ryczne. Kosme­tyki Love Soap nie tylko fan­ta­stycz­nie wyglą­dają i pachną, ale co naj­waż­niej­sze dzia­łają. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem wła­ści­cie­lek firmy jest prze­ko­na­nie, że nie ma nic lep­szego niż natura, czego owo­cem było stwo­rze­nie nie­zwy­kłych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji tych, któ­rzy są w naszym życiu naj­waż­niejsi.

 

Rodzina Love Soap

 

Pro­dukty Love Soap zostały stwo­rzone na bazie deli­kat­nych olej­ków, za sprawą któ­rych skóra po ich uży­ciu jest odży­wiona i oczysz­czona. Dzięki temu kosme­tyki Love Soap prze­pięk­nie też pachną. Co wię­cej, olejki ete­ryczne wcho­dzące w skład pro­duk­tów Love Soap mają wła­ści­wo­ści pozy­tyw­nie wpły­wa­jące na samo­po­czu­cie. Pod­sta­wową dewizą Love Soap jest, że szczę­ście two­rzy się wła­snymi rękami, czyli dokład­nie tak jak powstają wszyst­kie ich kosme­tyki. A czy jest coś pięk­niej­szego niż szczę­śliwe dziecko?

 

Love Soap - naturalne kosmetyki do mycia dla dzieci

 

Eko­lo­giczny ete­ryczny ole­jek man­da­ryn­kowy

Ole­jek man­da­ryn­kowy wyko­rzy­sty­wany w pro­duk­cji kosme­ty­ków Love Soap jest tło­czony na zimno z nie­doj­rza­łych man­da­ry­nek. To jeden z łagod­niej­szych i bar­dziej deli­kat­nych olej­ków, który jest szcze­gól­nie pole­cany do pie­lę­gna­cji deli­katnej skóry malu­chów. Jego zapach jest nie­zwy­kle rado­sny, ma on jed­nak także wła­ści­wo­ści kojące i uspo­ka­ja­jące. Ide­alny dla dzieci.

 

Eko­lo­giczny olej z nasion drzewa arga­no­we­go­

Olej arga­nowy pozy­ski­wany jest z orze­chów maro­kań­skiego drzewa arga­no­wego. Ma dosko­nałe wła­ści­wo­ści nawil­ża­jące i zawiera wita­minę E. Odpo­wiedni do wszyst­kich typów skóry, jed­nak szcze­gól­nie pole­cany do skóry wraż­li­wej. Olej arga­nowy tło­czony jest z orze­chów i nie powi­nien być uży­wany przez osoby z aler­gią na orze­chy tj. m.in. mig­dały, orze­chy bra­zy­lij­skie itp.

 

Eko­lo­giczny ete­ryczny ole­jek lawen­do­wy­

De­sty­lo­wany z kwia­tów lawendy, ete­ryczny ole­jek lawen­dowy znany jest ze swo­ich wła­ści­wo­ści koją­cych i relak­su­ją­cych. Z tego względu, może być uży­wany tuż przed snem. To rów­nież jeden z nie­wielu olej­ków pole­canych do pro­duk­cji kosme­ty­ków dla dzieci. Ide­alny nie tylko dla wraż­li­wych dusz.

 

Eko­lo­giczny olej z meadow­fo­am

Olej z meadow­foam tło­czony jest z nasion kwiatu o tej samej nazwie. Ma on wła­ści­wo­ści odżyw­cze i nawil­ża­jące, jest jed­nak przy tym łagodny dla skóry. Dosko­nały jako skład­nik kosme­ty­ków dla dzieci.

 

Frankie Love Soap

To co wcho­dzi w skład kosme­ty­ków Love Soap, jest rów­nie ważne jak to czego w nich nie ma.


 

  • bez para­be­nó­w
  • bez siar­cza­nó­w
  • bez sztucz­nych barw­ni­ków i sub­stan­cji zapa­cho­wy­ch
  • mi­ni­malna zawar­tość kon­ser­wan­tó­w
  • nie testo­wane na zwie­rzę­ta­ch

 

 

Czym są para­beny?

Pa­ra­beny to syn­te­tyczne sub­stan­cje kon­ser­wu­jące, które doda­wane są do kosme­ty­ków, aby prze­dłu­żyć ich trwa­łość. Wielu eks­per­tów uznaje para­beny za sub­stan­cje mające szko­dliwy wpływ zarówno na nasze zdro­wie, jak i śro­do­wi­sko. Para­beny cie­szą się złą sławą rów­nież z tego względu, że mogą dzia­łać draż­niąco na skórę, w tym szcze­gól­nie na deli­katną skórę naj­młod­szych. Pro­dukty Love Soap mają deli­katne for­muły i są w 100% wolne od para­be­nów.

 

Czym są siar­czany?

Siar­czany (SLS, SLES) to sur­fak­tanty, któ­rym wiele kosme­ty­ków zawdzię­cza swoje wła­ści­wo­ści pie­niące. Pozba­wiają skórę natu­ralnej bariery lipi­do­wej, powo­du­jąc tym samym wysu­sze­nie i podraż­nie­nie. Pro­dukty Love Soap zostały stwo­rzone na bazie natu­ral­nych sub­stan­cji pie­nią­cych pocho­dze­nia roślin­nego. Wszystko po to, by Twoje pocie­chy mogły cie­szyć się mnó­stwem bąbel­ków pod­czas kąpieli.

 

Czym są sztuczne barw­niki i sub­stan­cje zapa­chowe?

To sub­stan­cje pocho­dze­nia syn­te­tycz­nego, któ­rych zada­niem jest zaka­mu­flo­wa­nie natu­ral­nego koloru pro­duktu i nada­nie mu sztucz­nego, wytwo­rzo­nego w labo­ra­to­rium zapa­chu. Wiele syn­te­tycz­nych barw­ni­ków i sub­stan­cji zapa­cho­wych jest trud­no­bio­de­gra­do­wal­nych.

Kosme­tyki Love Soap swoje zapa­chy i kolory zawdzię­czają wyłącz­nie natu­ral­nych olej­kom ete­rycz­nym. To wła­śnie za ich sprawą linia kosme­ty­ków z man­da­rynką ma lekko zie­lon­kawy odcień. Wszystko jest tak jak chciała tego Matka Natura.

 

Co to zna­czy mini­malna zawar­tość kon­ser­wan­tów?

Rolą kon­ser­wan­tów jest ochrona kosme­ty­ków przed roz­wo­jem bak­te­rii i grzy­bów, którą mogą sta­no­wić poten­cjalne zagro­że­nie dla zdro­wia. Kon­ser­wanty wcho­dzące w skład pro­duk­tów Love Soap zostały zatwier­dzone przez Soil Asso­cia­tion i sta­no­wią nie wię­cej niż 1% skład­ni­ków każ­dego kosme­tyku.

 

Kosme­tyki Love Soap ni­gdy nie były, nie są i nie będą testo­wane na zwie­rzę­tach.

 

Szampony i żele   Płyny do kąpieli   Mydła do rąk