Regu­la­min zaku­pów www.costasy.pl 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 


Sklep inter­ne­towy Costasy, dzia­ła­jący pod adre­sem www. costasy. pl („Sklep”) pro­wa­dzony jest przez Alek­san­drę Jawo­rek pro­wa­dzącą dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod firmą Costasy Alek­san­dra Jawo­rek, wyko­nu­jącą dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Costasy Natu­ral Beauty („Costasy”) z sie­dzibą 01-494 War­sza­wie przy ul. Kaden-Ban­drow­skiego 5/24, wpi­saną do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, posia­da­jącą NIP 7742484273, posia­da­jąca Regon 141525360, posia­da­jącą e-mail: info­@co­stasy. pl; tele­fon: +48 22 243 04 64; kom. +48 606 133 640


Spo­soby poro­zu­mie­wa­nia się użyt­kow­ni­ków ze Skle­pem są nastę­pu­jące:

 

a) Kore­spon­den­cja pisemna na adres ul. Ciołka 17, 01-445 War­szawa


b) Komu­ni­ka­cja tele­foniczna pod nume­rem tele­fonu +48 22 243 04 64


c) Komu­ni­ka­cja via e-mail na adres info­@co­stasy. pl 

 


2. ZAKRES USŁUG

 


2.1. Costasy ofe­ruje do sprze­daży deta­licz­nej arty­kuły kosme­tyczne poprzez Sklep za pośred­nic­twem sieci Inter­net. Costasy świad­czy rów­nież usługi w postaci dostar­cza­nia infor­ma­cji w zakre­sie przez siebie wybra­nym na temat kosme­to­lo­gii, wizażu i ofe­ro­wa­nych arty­ku­łów kosme­tycz­nych. Costasy umoż­li­wia rów­nież doko­ny­wa­nie zaku­pów hur­to­wych ofe­ro­wa­nych kosme­ty­ków – w tym celu pro­simy o kon­takt z firmą pod adre­sem: dys­try­bu­cja­@co­stasy. pl 


2.2. Zakupy w Skle­pie mogą być doko­ny­wane wyłącz­nie przez osoby peł­no­let­nie, a w przy­padku osób doko­nu­ją­cych zaku­pów doko­ny­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wyłącz­nie przez osoby upraw­nione do dzia­ła­nia w imie­niu przed­się­biorcy. Zamó­wie­nia są skła­dane poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza dostęp­nego w Skle­pie. Costasy będzie reali­zo­wać zamó­wie­nia wyłącz­nie jeżeli zamó­wie­nie zawie­rać będzie nastę­pu­jące ele­menty: okre­śle­nie rodzaju i ilości pro­duktu, wybór formy płat­no­ści i rodzaju prze­syłki, adres wysyłki, dane użyt­kow­nika, który doko­nuje zamó­wie­nia (imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, numer tele­fonu, adres e-mail lub dane do fak­tury: w tym nazwa, NIP i adres sie­dziby w przy­padku zaku­pów doko­ny­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej). Użyt­kow­nik jest zobo­wią­zany podać dane zgodne z prawdą. Costasy ofe­ruje formy płat­no­ści wska­zane w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia. Do płat­no­ści reali­zo­wa­nych za pośred­nic­twem osób trze­cich mogą mieć dodat­kowe zasto­so­wa­nie wła­ściwe ure­gu­lo­wa­nia tych pośred­ni­ków lub emi­ten­tów kart płat­ni­czych. Odpo­wie­dzial­ność za wła­ściwą reali­za­cję usług doty­czą­cych obsługi płat­no­ści i za bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji płat­no­ści on-line pono­szą podmioty doko­nu­jące takich trans­ak­cji. Użyt­kow­nik powi­nien zadbać o odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia tech­niczne swo­jego urzą­dze­nia, z któ­rego korzy­sta doko­nu­jąc płat­no­ści on-line.

 


3. SPRZEDAŻ – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 


3.1. Zamiesz­czone na stro­nach Sklepu pro­dukty i ceny są jedy­nie zapro­sze­niem do zawar­cia umowy w rozu­mie­niu art. 71 Kodeksu cywil­nego i nie sta­no­wią oferty w rozu­mie­niu art. 66 Kodeksu cywil­nego.


3.2. Infor­ma­cja o dostęp­no­ści pro­duk­tów w danej chwili jest umiesz­czana na stro­nach Sklepu. Przy­ję­cie przez Costasy zło­żo­nego zamó­wie­nia jest potwier­dzane drogą e-mailową. Z uwagi na awarie sys­te­mów infor­ma­tycz­nych do zawar­cia umowy sprze­daży docho­dzi w momen­cie potwier­dze­nia zamó­wie­nia przez Costasy.


3.3. Użyt­kow­nik, który złożył zamó­wie­nie może wpro­wa­dzić ewen­tu­alne korekty do zamó­wie­nia w trak­cie roz­mowy tele­fonicznej z kon­sul­tan­tem działu obsługi klienta Costasy lub za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej, ale tylko w przy­padku, jeżeli zamó­wione pro­dukty nie zostały jesz­cze wysłane do Użyt­kow­nika.


3.4. Użyt­kow­nik zobo­wią­zany jest do zapo­zna­nia się z niniej­szym regu­la­mi­nem. W toku skła­da­nia zamó­wie­nia Użyt­kow­nik potwier­dza ten fakt zazna­cza­jąc odpo­wied­nie okienko wyboru.


3.5. Zamó­wie­nia można skła­dać przez całą dobę we wszyst­kie dni roku. Jeżeli jako formę płat­no­ści wybrano przed­płatę, pro­dukt zosta­nie wysłany naj­póź­niej w ter­mi­nie 14 dni robo­czych po otrzy­ma­niu przez Costasy zapłaty. Jeżeli jako formę płat­no­ści wybrano pobra­nie, wysyłka pro­duktu nastąpi naj­póź­niej 14 dnia robo­czego po potwier­dze­niu zamó­wie­nia przez Costasy.


3.6. Każde zło­żone zamó­wie­nie, bez względu na formę płat­no­ści i dostawy, które każ­do­ra­zowo są ujaw­niane Użyt­kow­nikowi w trak­cie doko­ny­wa­nia zaku­pów, rezer­wuje wybrane pro­dukty na 7 dni, od daty zło­że­nia zamó­wie­nia. Jeżeli do tego czasu Użyt­kow­nik nie ure­gu­luje należ­no­ści (doty­czy zamó­wień, w któ­rych została wybrana opcja przed­płaty na rachu­nek) lub nie potwier­dzi zamó­wie­nia (doty­czy zamó­wień „za pobra­niem”), zamó­wie­nie zosta­nie auto­ma­tycz­nie anu­lo­wane.


3.7. Nawet w przy­padku wcze­śniej­szego potwier­dze­nia zamó­wie­nia, Costasy z uwagi na nie­moż­li­wość świad­cze­nia wyni­ka­jącą z błęd­nie lub czę­ściowo wypeł­nio­nych for­mu­la­rzy zamó­wie­nia lub zawie­ra­ją­cych błędy zamó­wień zło­żo­nych w inny sposób niż poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza będzie zmu­szona anu­lo­wać takie zamó­wie­nie. Zamó­wie­nia będą anu­lo­wane to jest Costasy ma prawo odstą­pić od umowy z Użyt­kow­nikiem rów­nież gdy:


a. jako formę płat­no­ści wybrano przed­płatę – w ter­mi­nie 7 dni od zło­że­nia zamó­wie­nia nie zosta­nie doko­nana zapłata w należ­nej wyso­ko­ści (zapłatę uważa się za doko­naną z chwilą uzna­nia rachunku Costasy);


b. jako formę płat­no­ści wybrano pobra­nie, a prze­syłka nie zosta­nie ode­brana od kuriera.


c. jako opcja dostawy wybrany został odbiór oso­bi­sty oraz płat­ność przy odbio­rze, a zamó­wie­nie nie zosta­nie ode­brane w ciągu 7 dni od poin­for­mo­wa­nia Użyt­kow­nika o moż­li­wo­ści jego odbioru.


3.8. Jako adres dostawy kupo­wa­nych pro­duk­tów można wska­zać jedy­nie adres na tere­nie Polski.


Aby zamówić produkty z dostawą poza granicami Polski, w zależności od wybranej marki można odwiedzić strony: 

www.luluandboo.com 
www.lilylolo.co.uk 
www.nourishskinrange.com

3.9. Ceny poda­wane w Skle­pie są cenami brutto wyra­żo­nymi w zło­tych pol­skich (PLN) i zawie­rają poda­tek VAT w wyso­ko­ści prze­wi­dzia­nej prawem.


3.10. Costasy wysta­wia i dorę­cza Użyt­kow­nikowi doku­ment sprze­daży, który jest dostar­czany wraz z prze­sy­ła­nymi pro­duktami. Doku­men­tem jest zawsze para­gon fiskalny lub fak­tura VAT w przy­padku otrzy­ma­nia takiego żąda­nia od Użyt­kow­nika.


3.11. Wobec oko­licz­no­ści siły wyż­szej oraz wszel­kich innych zda­rzeń leżą­cych poza kon­trolą i wpły­wem Costasy, Costasy może anu­lo­wać zamó­wie­nie, o czym poin­for­muje Użyt­kow­nika, który złożył zamó­wie­nie. Infor­ma­cja taka może zostać prze­ka­zana pocztą elek­tro­niczną lub tele­fonicznie przy użyciu danych kon­taktowych udo­stęp­nio­nych przez Użyt­kow­nika. Nie­zw­łocz­nie po anu­lo­wa­niu zamó­wie­nia Użyt­kow­nik otrzyma zwrot wszel­kich kwot zapła­co­nych tytu­łem ceny za pro­dukty i ich prze­syłkę objęte anu­lo­wa­nym zamó­wie­niem.


3.12 Po potwier­dze­niu zamó­wie­nia, Użyt­kow­nik na adres e-mail wska­zany w for­mu­la­rzu zaku­pów otrzyma potwier­dze­nie zawar­cia umowy.


3.13 Umowa zawarta pomię­dzy Użyt­kow­nikiem a Costasy w zakre­sie zakupu danego pro­duktu w Skle­pie posiada zostaje zawarta na czas ozna­czony i trwa w okre­sie reali­za­cji zamó­wie­nia. Costasy ma 30 dni na dostar­cze­nie zaku­pio­nego pro­duktu pod adres wska­zany przez Użyt­kow­nika lub do miej­sca odbioru oso­bi­stego.


3.14 Zamó­wione przez Użyt­kow­nika pro­dukty są dostar­czane przez Costasy poprzez pro­fe­sjo­nal­nych ope­ra­to­rów pocz­to­wych, firmy kurier­skie lub mogą być odbie­rane oso­bi­ście przez Użyt­kow­ników.


3.15 Miej­scem speł­nie­nia świad­cze­nia zwią­za­nego z zaku­pem pro­duk­tów w Skle­pie jest adres dostawy wska­zany przez Użyt­kow­nika, z zastrze­że­niem pro­duk­tów odbie­ra­nych oso­bi­ście przez Użyt­kow­ników z biura han­dlo­wego Costasy na ul. Ciołka 17 w War­sza­wie.


3.16 Wszel­kie pro­dukty dostępne w Skle­pie nie są obcią­żone jaki­mi­kol­wiek wadami fizycz­nymi lub praw­nymi, są fabrycz­nie nowe oraz posia­dają wszel­kie cer­ty­fi­katy i zezwo­le­nia dla pro­wa­dze­nia dys­try­bu­cji na tere­nie Polski.

 


4. REJESTRACJA W SKLEPIE4.1. Aby skorzy­stać z pełni moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez Costasy pole­camy reje­stra­cję w Skle­pie. Reje­stra­cja spo­wo­duje otwar­cie konta Użyt­kow­nika w Skle­pie. Do zare­je­stro­wa­nia się wyma­gane jest poda­nie danych Użyt­kow­nika (imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, numer tele­fonu, adres e-mail, płeć). Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza reje­stra­cyj­nego na adres e-mail Użyt­kow­nika podany pod­czas reje­stra­cji zosta­nie wysłany link akty­wa­cyjny. Użyt­kow­nik celem zakoń­cze­nia reje­stra­cji jest zobo­wią­zany wejść w otrzy­many link.


4.2. Zare­je­stro­wani Użyt­kow­nicy mogą śle­dzić status swo­jego zamó­wie­nia oraz prze­glą­dać histo­rię swoich zamó­wień.


4.3. Użyt­kow­nik zobo­wią­zany jest do zgod­nego z prawdą wypeł­nie­nia for­mu­la­rza reje­stra­cyj­nego. Użyt­kow­nik powi­nien infor­mo­wać Costasy o zmia­nach danych udo­stęp­nio­nych Costasy w trak­cie reje­stra­cji.


4.4. W każdej chwili zare­je­stro­wany Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z reje­stra­cji. W takim przy­padku jego konto zosta­nie zli­kwi­do­wane. W celu rezy­gna­cji należy samo­dziel­nie w panelu admi­ni­stra­cyj­nym konta wybrać opcję „Usuń konto” i postę­po­wać dalej zgod­nie z instruk­cjami sys­temu.

 


5. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI.

 


5.1. Użyt­kow­nik może wybrać nastę­pu­jące formy płat­no­ści i dostawy zamó­wionego pro­duktu:


a. Dostawa za pośred­nic­twem firmy kurier­skiej DPD. Koszt dostawy to koszt wska­zany każ­do­ra­zowo na stro­nie Sklepu w momen­cie skła­da­nia zamó­wie­nia, na który składa się koszt dostawy oraz koszt kon­fek­cjo­no­wa­nia. 

Warunki wyko­ny­wa­nia usług przez firmę DPD znaj­dują się pod adre­sem:
http: //www. dpd. com. pl/sub­page. asp? ID_ka­t=2& ID=29& Mar­k=16 


b. Dostawa do Pacz­ko­matu za pośred­nic­twem firmy InPost. Koszt dostawy to koszt wska­zany każ­do­ra­zowo na stro­nie Sklepu w momen­cie skła­da­nia zamó­wie­nia, na który składa się koszt dostawy oraz koszt kon­fek­cjo­no­wa­nia. W przy­padku wybra­nia opcji dostawy do Pacz­ko­matu użyt­kow­nik w trak­cie wypeł­nia­nia for­mu­la­rza zamó­wie­nia zobo­wią­zany jest także do wybra­nia numeru Pacz­ko­matu, do któ­rego prze­syłka ma zostać dostar­czona. Ope­ra­tor zastrzega sobie jednak moż­li­wość dostar­cze­nia Prze­syłki do Pacz­ko­matu zapa­so­wego.
Regu­la­min świad­cze­nia usług Pacz­ko­maty InPost znaj­duje się pod adre­sem: http: //pacz­ko­maty. pl/pl/cen­niki-i-regu­la­miny 


c. Odbiór oso­bi­sty w biurze obsługi klienta po otrzy­ma­niu infor­ma­cji o goto­wo­ści towaru do odbioru. Użyt­kow­nik zosta­nie o takiej moż­li­wo­ści powia­do­miony drogą mailową oraz poprzez wia­do­mość tek­stową na numer tele­fonu podany pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Odbiór zamó­wień moż­liwy jest w wybrane dni tygo­dnia w biurze han­dlo­wym Costasy znaj­dującym się przy ul. Ciołka 17 w War­sza­wie. Szcze­góły doty­czące ter­mi­nów i miej­sca odbio­rów oso­bi­stych znaj­dują się pod adre­sem: https: //www. costasy. pl/menu, 59,odbio­ry­_o­so­bi­ste 


d. Płat­ność poprzez serwis www.payu.pl. Gwa­ran­tuje szyb­kie, bez­pieczne i wygodne zakupy. W polu „Dostawa i płat­ność” należy wybrać opcję „prze­lew przez payu. pl”. Po uprzed­nim wypeł­nie­niu reszty nie­zbęd­nych infor­ma­cji doty­czą­cych adresu dostawy, formy dostawy, należy zamó­wić wybrane pro­dukty kli­ka­jąc przy­cisk „złóż zamó­wie­nie”. Tutaj Użyt­kow­nik ma ostat­nią moż­li­wość doko­na­nia korekty zamó­wie­nia, bądź danych zwią­za­nych z adre­sem dostawy. Kolej­nym etapem jest potwier­dze­nie zamó­wie­nia, a tym samym przej­ście do panelu logo­wa­nia w swoim banku. Po klik­nię­ciu „potwier­dzam zamó­wie­nie” nastę­puje zaszy­fro­wane bez­pieczne prze­kie­ro­wa­nie do sys­temu payu.pl gdzie należy wybrać swój bank.


e. Prze­lew ręczny – wybie­ra­jąc tę opcję należy doko­nać ręcz­nego prze­lewu z rachunku Użyt­kow­nika na dane do prze­lewu, które Użyt­kow­nik otrzyma drogą elek­tro­niczną. W tytule prze­lewu należy wpisać nr zamó­wie­nia.


f. Za pobra­niem – wybie­ra­jąc tę formę zapłaty za zamó­wione pro­dukty należy uiścić opłatę u kuriera przy dorę­cze­niu prze­syłki. UWAGA! Dla kuriera należy przy­go­to­wać odli­czona kwotę. Infor­ma­cje o cał­ko­wi­tym kosz­cie zamó­wie­nia Użyt­kow­nik otrzy­muje przed koń­co­wym zło­że­niem zamó­wie­nia potwier­dzającym przy­ję­cie zamó­wie­nia.


g. Gotówką lub przy użyciu karty płat­ni­cze­j/kre­dy­to­wej w ramach odbioru oso­bi­stego w biurze han­dlo­wym Sklepu na ul Ciołka 17 w War­sza­wie.


5.2. Po doko­na­niu wyboru wszel­kich warun­ków zamó­wie­nia oraz potwier­dze­nia zło­że­nia zamó­wie­nia Użyt­kow­nik na adres e-mail wpi­sany pod­czas reje­stra­cji otrzyma wia­do­mość potwier­dzającą zło­że­nie zamó­wie­nia wraz z instruk­cjami doty­czą­cymi płat­no­ści i prze­syłki pro­duk­tów. Następ­nie Użyt­kow­nik otrzyma potwier­dze­nie reali­za­cji zamó­wie­nia co ozna­cza, że do Użyt­kow­nika zostaje wysłany zamó­wiony pro­dukt. W przy­padku, gdy płat­ność nastę­puje prze­lewem, pro­dukt zostaje wysłany do Użyt­kow­nika, gdy na rachu­nek firmy Costasy wpłyną odpo­wied­nie środki. W momen­cie prze­ka­za­nia prze­syłki do rąk kuriera, Użyt­kow­nik otrzy­muje wia­do­mość e-mail infor­mu­jącą o tym, iż paczka została wysłana. Kurier z reguły dostar­cza prze­syłkę w ciągu 1–2 dni robo­czych, doty­czy to zarówno kurie­rów DPD oraz kurie­rów InPost (dostawa do Pacz­ko­matu).

5.3. Dla zamó­wień z dostawą kurier­ską, w momen­cie dostar­cze­nia prze­syłki Użyt­kow­nik ma prawo do spraw­dze­nia stanu i zawar­to­ści paczki w obec­no­ści pra­cow­nika firmy kurier­skiej. Jeżeli prze­syłka jest uszko­dzona lub nie zawiera wska­zanego w zamó­wie­niu pro­duktu lub pro­dukt jest inny niż zama­wiany, Użyt­kow­nik ma prawo w obec­no­ści kuriera wypeł­nić pro­to­kół uszko­dze­nia prze­syłki, jak rów­nież powi­nien nie­zwłocz­nie powia­do­mić Costasy, kon­taktując się z przed­sta­wi­cie­lem biura obsługi klienta Sklepu tele­fonicznie lub za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres e-mail: info­@co­stasy.pl. W każdym takim przy­padku spo­rzą­dzony w obec­no­ści kuriera pro­to­kół zaleca się aby został czy­tel­nie pod­pi­sany przez Użyt­kow­nika i kuriera. Zaleca się spo­rzą­dzić pro­to­kół w dwóch egzem­pla­rzach bez­po­śred­nio w trak­cie dorę­czania prze­syłki. Jeden egzem­plarz pro­to­kołu prze­zna­czony jest dla kuriera, drugi dla Użyt­kow­nika. Pro­to­kół powi­nien zawie­rać datę dorę­cze­nia prze­syłki, numer listu prze­wo­zo­wego oraz opis uszko­dzeń lub ubyt­ków (należy wymie­nić ilość oraz rodzaj zagi­nio­nego towaru).


5.4. Dla zamó­wień z dostawą do Pacz­ko­matu, ope­ra­tor umoż­li­wia zaini­cjo­wa­nie pro­ce­dury rekla­ma­cyj­nej pod­czas pro­cesu odbioru Prze­syłki Pacz­ko­ma­to­wej w Pacz­ko­ma­cie. W tym celu Użyt­kow­nik, korzy­stając z odpo­wied­niej opcji w Pacz­ko­ma­cie, ponow­nie umiesz­cza Prze­syłkę Pacz­ko­ma­tową w Pacz­ko­ma­cie pozo­sta­wia­jąc ją do dys­po­zy­cji ope­ra­tora-Inpost. For­mu­larz rekla­ma­cyjny wysy­łany jest na e-mail Użyt­kow­nika, który jest obo­wią­zany wypeł­nić go w ciągu 14 dni i zatwier­dzić co jest rów­no­znaczne ze zło­że­niem rekla­ma­cji. Niewypeł­nie­nie for­mu­la­rza w okre­ślo­nym ter­mi­nie skut­kuje ode­sła­niem Prze­syłki Pacz­ko­ma­to­wej do Costasy. Ope­ra­tor po zaini­cjo­wa­niu rekla­ma­cji doko­nuje komi­syj­nego otwar­cia Prze­syłki Pacz­ko­ma­to­wej i spo­rzą­dza sto­sowny pro­to­kół. Do momentu zło­że­nia rekla­ma­cji Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ode­bra­nia Prze­syłki Pacz­ko­ma­to­wej z oddziału ope­ra­tora. Zaleca się aby Użyt­kow­nik nie­zwłocz­nie powia­do­mił Costasy o zaini­cjo­wa­niu pro­ce­dury rekla­ma­cyj­nej, kon­taktując się z przed­sta­wi­cie­lem biura obsługi klienta Sklepu tele­fonicznie lub za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres e-mail: info­@co­stasy. pl 

 


6. REKLAMACJE

 


6.1 Costasy ponosi odpo­wie­dzial­ność za wady pro­duk­tów w opar­ciu o obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa. W przy­padku zaku­pów doko­ny­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, to jest nie jako kon­su­ment wyłą­cza się niniej­szym prze­pisy o rękojmi ujęte w Kodek­sie Cywil­nym.


6.2 Rekla­ma­cje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elek­tro­nicz­nej na adres info­@co­stasy.pl, lub w formie pisem­nej na adres Sklepu to jest ul. Ciołka 17, 01-445 War­szawa.


6.3 Costasy zostaje zwol­niona z odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu rękojmi, jeżeli Użyt­kow­nik wie­dział o wadzie w chwili zawar­cia umowy sprze­daży.


6.4 Użyt­kow­nik w ramach rekla­ma­cji ma prawo żądać obni­że­nia ceny pro­duktu lub zwrotu pie­nię­dzy w przy­padku odstą­pie­nia, chyba że Costasy nie­zwłocz­nie i bez nadmier­nych nie­do­god­no­ści dla Użyt­kow­nika wymieni wadliwy pro­dukt na wolny od wad albo wadę usunie. Nie doty­czy to jednak przy­pad­ków gdy pro­dukt był już wymie­niony lub napra­wiany przez Costasy lub Costasy nie uczy­niła zadość obo­wiąz­kowi wymiany pro­duktu na wolny od wad lub usu­nię­cia wady. Użyt­kow­nik nie może odstą­pić od umowy sprze­daży, jeżeli wada jest nie­istotna.


6.5 W każdym przy­padku gdy Costasy będzie zobo­wią­zane do dostar­cze­nia napra­wio­nego lub nowego pro­duktu do Użyt­kow­nika, lub dostar­cze­nia rekla­mo­wa­nego pro­duktu do Sklepu przez Użyt­kow­nika, wszel­kie koszty takich dostaw obcią­żają Costasy.


6.6 Celem zło­że­nia rekla­ma­cji Użyt­kow­nik zobo­wią­zany jest prze­słać wadliwy pro­dukt na adres Sklepu wska­zany w pre­am­bule regu­la­minu lub adres wska­zany w for­mu­la­rzu Zgło­sze­nie Rekla­ma­cji wraz ze zgło­sze­niem rekla­ma­cyjnym doko­nu­jąc wyboru żąda­nia Użyt­kow­nika zgod­nie z regu­la­cjami wska­zanymi powy­żej. Przedmio­towe zgło­sze­nie rekla­ma­cyjne nie jest warun­kiem koniecz­nym dla przy­ję­cia rekla­ma­cji do roz­pa­trze­nia, a tylko sta­nowi uła­twie­nie dla Użyt­kow­nika.


6.7. Do rekla­mo­wa­nego pro­duktu dla celów dowo­do­wych i celem przy­śpie­sze­nia poste­po­wa­nia zaleca się dołą­czyć doku­ment zakupu (para­gon lub fak­turę VAT).


6.8. W przy­padku uza­sad­nio­nej rekla­ma­cji, Sklep wypełni swoje zobo­wią­za­nia zgod­nie z tre­ścią żąda­nia Użyt­kow­nika. W przy­padku wyboru zwrotu ceny Użyt­kow­nik powi­nien podać w rekla­ma­cji numer konta ban­ko­wego, na który zwrot miałby zostać doko­nany.

 


7. ZWROTY

 


7.1. Zgod­nie z ustawą o pra­wach kon­su­menta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z pro­duktu zaku­pio­nego w Skle­pie bez poda­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od daty ode­bra­nia prze­syłki z pro­duktem, skła­da­jąc sto­sowne oświad­cze­nie na piśmie.


7.2. W przy­padku pod­ję­cia decy­zji o odstą­pie­niu od umowy, zaleca się aby Użyt­kow­nik skorzy­stał z wzoru Oświad­cze­nia o odstą­pie­niu znaj­dującego się tutaj, prze­słał e-mail na adres info­@co­stasy. pl z infor­ma­cją, że pro­dukt będzie zwra­cany oraz ode­słać pro­dukt odpo­wied­nio zabez­pie­czony w ter­mi­nie 14 dni, wraz z ory­gi­na­łem para­gonu, infor­ma­cją doty­czącą numeru konta na które ma nastą­pić zwrot ceny zwra­ca­nego pro­duktu oraz kosz­tów dostawy do Użyt­kow­nika. Koszty zwrotu zwra­ca­nego pro­duktu ponosi wyłącz­nie Użyt­kow­nik, a Costasy jest zobo­wią­zana do zwrotu ceny i kosz­tów dostawy uprzed­nio uisz­czo­nych przez Użyt­kow­nika. Costasy prze­śle Użyt­kow­nikowi mailem potwier­dze­nie otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umowy zło­żo­nego w sposób, o którym mowa powy­żej.
 


7.3. Użyt­kow­nik ponosi odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści zwra­ca­nego pro­duktu będące wyni­kiem korzy­stania z niego w sposób wykra­cza­jący poza konieczny do stwier­dze­nia cha­rak­teru, cech i funk­cjo­no­wa­nia pro­duktu.


7.4. Jeśli wszyst­kie w/w. warunki odstą­pie­nia od umowy zostaną speł­nione, zwrot ceny zwró­co­nego pro­duktu wraz ze zwro­tem kosz­tów pier­wot­nej prze­syłki nastąpi w ter­mi­nie 14 dni poprzez wyko­na­nie prze­lewu przez Costasy na wska­zany przez Użyt­kow­nika numer konta.


7.5 Jeśli Costasy nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze zwra­cany pro­dukt, Costasy może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­manych od Użyt­kow­nika do chwili otrzy­ma­nia zwra­ca­nego pro­duktu z powro­tem.


7.6 Costasy doko­nuje zwrotu płat­no­ści przy użyciu takiego samego spo­sobu płat­no­ści, jakiego użył Użyt­kow­nik, chyba że Użyt­kow­nik wyraź­nie zgo­dził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żad­nymi kosz­tami.


7.7 Jeżeli Użyt­kow­nik wybrał sposób dostawy pro­duktu inny niż naj­tań­szy zwykły sposób dostawy dostępny w Skle­pie, Costasy nie jest zobo­wią­zany do zwrotu Użyt­kow­nikowi ponie­sio­nych przez niego dodat­ko­wych kosz­tów ponad tę róź­nicę.


7.8 Użyt­kow­nik nie ma prawa do zwrotu zaku­pio­nych pro­duk­tów w Skle­pie w odnie­sie­niu do umów:

 

  1. doty­czą­cych świad­cze­nia usług, jeżeli Costasy wyko­nał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użyt­kow­nika, który został poin­for­mo­wany przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Costasy utraci prawo odstą­pie­nia od umowy;
  2. w której cena lub wyna­gro­dze­nie zależy od wahań na rynku finan­so­wym, nad któ­rymi Costasy nie spra­wuje kon­troli, i które mogą wystą­pić przed upły­wem ter­minu do odstą­pie­nia od umowy;
  3. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest pro­dukt nie­pre­fa­bry­ko­wany, wypro­du­ko­wany według spe­cy­fi­ka­cji Użyt­kow­nika lub słu­żący zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb;
  4. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest pro­dukt ule­ga­jący szyb­kiemu zepsu­ciu lub mająca krótki termin przy­dat­no­ści do użycia;
  5. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest pro­dukt dostar­czany w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rego po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie można zwró­cić ze względu na ochronę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po dostar­cze­niu;
  6. w której przedmio­tem świad­cze­nia są pro­dukty, które po dostar­cze­niu, ze względu na swój cha­rak­ter, zostają nie­roz­łącz­nie połą­czone z innymi rze­czami;
  7. w której przedmio­tem świad­cze­nia są napoje alko­ho­lowe, któ­rych cena została uzgod­niona przy zawar­ciu umowy sprze­daży, a któ­rych dostar­cze­nie może nastą­pić dopiero po upły­wie 30 dni i któ­rych war­tość zależy od wahań na rynku, nad któ­rymi Costasy nie ma kon­troli;
  8. w której Użyt­kow­nik wyraź­nie żądał, aby Costasy do niego przy­je­chał w celu doko­na­nia pilnej naprawy lub kon­ser­wa­cji; jeżeli Costasy świad­czy dodat­kowo inne usługi niż te, któ­rych wyko­na­nia Użyt­kow­nik żądał, lub dostar­cza pro­dukty inne niż części zamienne nie­zbędne do wyko­na­nia naprawy lub kon­ser­wa­cji, prawo odstą­pie­nia od umowy przy­słu­guje kon­su­mentowi w odnie­sie­niu do dodat­ko­wych usług lub pro­duk­tów;
  9. w której przedmio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­kowe lub wizu­alne albo pro­gramy kom­pu­te­rowe dostar­czane w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po dostar­cze­niu;
  10. dostar­czanie dzien­ni­ków, perio­dy­ków lub cza­so­pism, z wyjąt­kiem umowy o pre­nu­me­ratę;
  11. zawar­tej w drodze aukcji publicz­nej;
  12. świad­cze­nie usług w zakre­sie zakwa­te­ro­wa­nia, innych niż do celów miesz­kal­nych, prze­wozu rzeczy, najmu samo­cho­dów, gastro­no­mii, usług zwią­za­nych z wypo­czyn­kiem, wyda­rze­niami roz­ryw­ko­wymi, spor­to­wymi lub kul­tu­ral­nymi, jeżeli w umowie ozna­czono dzień lub okres świad­cze­nia usługi;
  13. dostar­czanie treści cyfro­wych, które nie są zapi­sane na nośniku mate­rial­nym, jeżeli speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­częło się za wyraźną zgodą Użyt­kow­nika przed upły­wem ter­minu do odstą­pie­nia od umowy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Costasy o utra­cie prawa odstą­pie­nia od umowy.

 


8. OCHRONA DANYCH

 


8.1. Dobro­wolne prze­ka­za­nie Costasy przez Użyt­kow­nika danych oso­bo­wych zarówno w celu reje­stra­cji w Skle­pie, jak i w celu zło­że­nia zamó­wie­nia ozna­cza wyra­że­nie zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Użyt­kow­nika przez Costasy. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Costasy Alek­san­dra Jawo­rek z sie­dzibą w War­sza­wie przy ul. Kaden-Ban­drow­skiego 5/24, wpi­saną do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, nr NIP 7742484273, nr Regon 141525360.
Dane oso­bowe Użyt­kow­nika są zbie­rane i będą prze­twa­rzane wyłącz­nie w celu reali­za­cji umowy z Użyt­kow­nikiem, w tym wysta­wie­nia fak­tury. Poda­nie danych jest dobro­wolne z punktu widze­nia prze­pi­sów prawa, jednak poda­nie ich jest konieczne, aby móc stać się zare­je­stro­wanym Użyt­kow­nikiem lub złożyć zamó­wie­nie.


8.2. Dane oso­bowe Użyt­kow­nika nie będą prze­ka­zy­wane, odsprze­da­wane ani uży­czane innym podmio­tom, chyba że będzie to konieczne w celu reali­za­cji zło­żo­nego zamó­wie­nia, w tym w szcze­gól­no­ści dane mogą być prze­ka­zy­wane firmie kurier­skiej DPD i innym usłu­go­daw­com świad­czą­cym usługi kurier­skie lub pocz­towe.


8.3. Admi­ni­stra­tor może powie­rzyć prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych innemu podmio­towi zawie­rając w tym przedmio­cie pisemną umowę z takim podmio­tem, jednak to Costasy pozosta­nie admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych.


8.4. Użyt­kow­nikowi przy­słu­guje prawo dostępu do treści jego danych i prawo ich popra­wia­nia lub żąda­nia usu­nię­cia.

 


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


9.1. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym regu­la­mi­nem sto­suje się wła­ściwe prze­pisy Kodeksu cywil­nego i innych ustaw.


9.2. Umowa sprze­daży zawie­rana jest zgod­nie z prawem pol­skim i w języku pol­skim.


9.3. Wyma­ga­nia tech­niczne nie­zbędne do współ­pracy z sys­te­mem tele­in­for­ma­tycz­nym, którym posłu­guje się Costasy są nastę­pu­jące: użyt­kow­nik powi­nien posia­dać kom­pu­ter z dostę­pem do sieci Inter­net, na którym zain­sta­lo­wana będzie prze­glą­darka stron inter­ne­towych. W trak­cie korzy­stania ze Sklepu na kom­pu­terze użyt­kow­nika mogą zostać zain­sta­lo­wane pliki typu cookies.


9.4. W przy­padku, gdy użyt­kow­nik będzie za pośred­nic­twem Sklepu udo­stęp­niał jakie­kol­wiek treści nie mogą one mieć cha­rak­teru bez­praw­nego, w tym między innymi nie mogą naru­szać dóbr oso­bi­stych ani praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej jakich­kol­wiek osób. W przy­padku doko­na­nia takiego naru­sze­nia Użyt­kow­nik zwolni Costasy z odpo­wie­dzial­no­ści wobec osób, któ­rych prawa naru­szono, w tym pokryje koszty obrony prze­ciwko rosz­cze­niom takich osób.


9.5. Wszel­kie spory zwią­zane z usłu­gami świad­czo­nymi przez Costasy w ramach Sklepu będą roz­strzy­gane przez sądy powszechne. Użyt­kow­nik będący kon­su­mentem ma moż­li­wo­ści skorzy­stania z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, a zasady dostępu do tych pro­ce­dur dostępne są w sie­dzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­towych powia­to­wych (miej­skich) rzecz­ni­ków kon­su­mentów, orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, do któ­rych zadań sta­tu­to­wych należy ochrona kon­su­mentów, Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tów Inspek­cji Han­dlo­wej oraz pod nastę­pu­ją­cymi adre­sami inter­ne­towymi Urzędu Och­rony Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów:

 

 

9.6 Costasy jest zwią­zane regu­la­cjami prze­wi­dzia­nymi kodek­sem dobrych prak­tyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierp­nia 2007 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu nie­uczci­wym prak­tykom ryn­ko­wym a Użyt­kow­nik ma prawo zapo­zna­nia się z tre­ścią doku­mentu tutaj.


9.7. Użyt­kow­nik może zgło­sić chęć otrzy­my­wa­nia new­slet­tera Costasy infor­mu­ją­cego o towa­rach i usłu­gach ofe­ro­wa­nych przez Costasy. Wyra­że­nie chęci otrzy­my­wa­nia new­slet­tera ozna­cza wyra­że­nie zgodę na otrzy­my­wa­nie od Costasy infor­ma­cji han­dlo­wych drogą elek­tro­niczną zgod­nie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną. Wyra­że­nie zgody jest nie­zbędne, aby otrzy­my­wać new­slet­ter.


9.8 Costasy ma prawo zmie­nić treść niniej­szego regu­la­minu w każdym czasie, z zacho­wa­niem bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.