O Lily Lolo

Kilka słów od zało­ży­cielki Lily Lolo­

Je­ste­śmy nie­zwy­kle dumni, że możemy zapre­zen­to­wać Wam pro­dukty Lily Lolo. Jeste­śmy pewni, że poko­cha­cie je tak mocno jak my.

W dzi­siej­szych cza­sach kobiety mają coraz więk­sze wyma­ga­nia jeśli cho­dzi o maki­jaż. Chcą uży­wać kosme­ty­ków nie testo­wa­nych na zwie­rzę­tach, odpo­wied­nio dbać o swoją skórę i po pro­stu wyglą­dać pięk­nie. Sama mia­łam takie wyma­ga­nia, a ponie­waż nie udało mi się zna­leźć niczego co by im w 100% spro­stało, posta­no­wi­łam stwo­rzyć Lily Lolo.

W ciągu ostat­nich kilku lat pro­dukty mine­ralne sztur­mem zdo­były rynek kosme­ty­ków do maki­jażu. W cza­sach gdy kosme­tyki mają nie tylko speł­niać swoją funk­cję, ale też być jak naj­bar­dziej natu­ralne i jak naj­mniej szko­dzić cerze, Lily Lolo sta­nowi oczy­wi­sty wybór. Nasze klientki, pro­fe­sjo­nalne wiza­żystki i gwiazdy odna­la­zły oto swoją kosme­tyczną zie­mię obie­caną – w końcu poja­wiły się kosme­tyki, które nie draż­nią skóry, nie zapy­chają porów, są natu­ralne, łatwe w apli­ka­cji oraz ide­al­nie nadają się nawet dla osób o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej cerze skłon­nej do aler­gii.

Nic dziw­nego, że nasze naj­wier­niej­sze klientki pod­cho­dzą do tego wszyst­kiego z rów­nie wiel­kim entu­zja­zmem co my. Sta­ramy się roz­wi­jać, by w jesz­cze więk­szym stop­niu speł­niać ich ocze­ki­wa­nia. Jed­nak jedna rzecz ni­gdy na pewno się nie zmie­ni– zawsze będziemy uży­wać wyłącz­nie naj­lep­szych jako­ściowo skład­ni­ków i będziemy się trzy­mać z dala od szko­dli­wych i zupeł­nie nie­po­trzeb­nych sztucz­nych sub­stan­cji, które zna­leźć można w wielu pro­duk­tach kosme­tycz­nych.

Na­zwa Lily Lolo pocho­dzi od imion moich sióstr – Lisy i Lor­ra­ine. Lily Lolo to praw­dzi­wie rodzinna firma. Nasze pod­sta­wowe prio­ry­tety to miłość, sza­cu­nek i naj­now­sze mine­ralne inno­wa­cje. Witamy w naszej rodzi­nie!

Vikki Kha­n
Zało­ży­cielka Lily Lolo oraz entu­zjastka maki­jażu

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

marki

100% Mineralne kosmetyki do makijażu

Kosmetyki mineralne zapewnią Ci naturalny wygląd oraz pięknie podkreślą Twoją urodę, tuszując jednocześnie wszelkie niedoskonałości. Dzięki temu, że gama produktów marki Lily Lolo jest niezwykle bogata, na pewno znajdziesz w niej coś dla siebie.

Ekologiczne wegańskie kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała

Kosmetyki Nourish London zostały stworzone przez dr Pauline Hili, specjalistkę w dziedzinie ekologicznej pielęgnacji posiadającą przeogromną wiedzę dotyczącą właściwości ekstraktów roślinnych.

pielęgnacja

POLECAMY

OCZYSZCZAJĄCA EMULSJA Z JARMUŻEM 3D
Kale 3D Cleanse
NOURISH LONDON

UJĘDRNIAJĄCY KREM ODBUDOWUJĄCY
Argan Skin Renew Moisturiser
NOURISH LONDON

BALSAM Z ANTYOKSYDANTAMI
Antioxidant Multi-Tasking Super Balm
NOURISH LONDON

PEPTYDOWE SERUM ARGANOWE
Argan Anti-Ageing Peptide Serum
NOURISH LONDON

na zimę