Regulamin karty podarunkowej

I. Defi­ni­cje

Wydawca – Costasy C& T iCon­cept Per­fect Solu­tion Alek­san­dra Jawo­rek z sie­dzibą w War­sza­wie (01-494) przy ul. Kaden-Ban­drow­skiego 5/24;

Sklep – poło­żony na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sklep Wydawcy pro­wa­dzony pod nazwą Costasy Natu­ral Beauty, ul. Ciołka 17 lok.11, 01-445 War­szawa oraz sklep inter­ne­towy pro­wa­dzony pod adre­sem www.costasy.pl;

Karta Poda­run­kowa – bon towa­rowy w postaci karty wydany na oka­zi­ciela, upraw­nia­jący Użyt­kow­nika do naby­cia na jej pod­sta­wie Towa­rów ofe­ro­wa­nych w Skle­pie Wydawcy;

Nabywca – osoba, która otrzy­muje od Wydawcy Kartę Poda­run­kową w zamian za prze­ka­za­nie Wydawcy środ­ków pie­nięż­nych;

Użyt­kow­nik – osoba każ­do­ra­zowo dys­po­nu­jąca Kartą Poda­run­kową;

Towary – rzeczy ofe­ro­wane do sprze­daży w Skle­pie (w tym koszty dostawy towa­rów zama­wia­nych za pośred­nic­twem sklepu inter­ne­to­wego www.costasy.pl).

II. Warunki ogólne

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla ogólne warunki użyt­ko­wa­nia Karty Poda­run­ko­wej.
 2. Wydawca, w zamian za otrzy­mane od Nabywcy środki pie­niężne w kwocie równej począt­ko­wej war­to­ści nomi­nal­nej Karty Poda­run­ko­wej, zobo­wią­zuje się do prze­ka­za­nia Nabywcy Karty Poda­run­ko­wej i do przyjęcia jej do reali­za­cji. Karta Poda­run­kowa nie może zostać otrzy­mana w zamian za środki znaj­du­jące się na innej Karcie Poda­run­ko­wej Wydawcy. Otrzy­ma­nie Kart Poda­run­ko­wych nie może nastą­pić w zamian za środki pie­niężne w kwocie niż­szej niż war­tość nomi­nalna Karty, co w szcze­gól­no­ści ozna­cza, iż żadne pro­mo­cje, rabaty, wyprze­daże ani innego rodzaju obniżki cen nie znaj­dują zasto­so­wa­nia do Kart Poda­run­ko­wych.
 3. Począt­kowa war­tość nomi­nalna Karty Poda­run­ko­wej otrzy­my­wa­nej w zamian za środki pie­niężne może wyno­sić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł.
 4. Karta Poda­run­kowa może być użyta wyłącz­nie w Skle­pie Wydawcy.
 5. Karta Poda­run­kowa nie pod­lega wymia­nie na środki pie­niężne w cało­ści lub w części oraz nie pod­lega zwro­towi na rzecz Wydawcy. Powyż­sze doty­czy także sytu­acji, gdy Karta nie zosta­nie zre­ali­zo­wana w okre­sie waż­no­ści.
 6. Karta Poda­run­kowa nie pod­lega zastrze­że­niu ani zablo­ko­wa­niu.
 7. Jako, że Karty Poda­run­kowe są kar­tami na oka­zi­ciela, reali­za­cja Karty Poda­run­ko­wej będzie sta­no­wiła ważną trans­ak­cję rów­nież w przy­padku, gdy Użyt­kow­nik wej­dzie w posia­da­nie Karty Poda­run­ko­wej w sposób nie­upraw­niony.
 8. Wydawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za utratę, uszko­dze­nie lub znisz­cze­nie Karty Poda­run­ko­wej po jej prze­ka­za­niu Nabywcy.

III. Zasady korzy­sta­nia z Karty Poda­run­ko­wej

 1. Wydawca przyj­muje do reali­za­cji w Skle­pie wyłącz­nie Karty Poda­run­kowe z nie­prze­kro­czo­nym ter­mi­nem waż­no­ści, aktywne.
 2. Reali­za­cja Karty Poda­run­ko­wej polega na naby­ciu przez Użyt­kow­nika Towa­rów w Skle­pie Wydawcy w zamian za płat­ność doko­naną Kartą Podarunkową.
 3. Przy reali­za­cji Karty Poda­run­ko­wej, w związku z naby­ciem Towa­rów, war­tość nomi­nalna Karty ule­gnie obni­że­niu o cenę należną Wydawcy za sprze­dane Towary. Użyt­kow­nikowi nie przy­słu­guje prawo otrzy­ma­nia reszty w gotówce, gdy war­tość otrzy­my­wa­nego Towaru jest niższa niż aktu­alna war­tość nomi­nalna Karty Poda­run­ko­wej.
 4. W sytu­acji, gdy war­tość naby­wa­nego Towaru jest wyższa niż aktu­alna war­tość nomi­nalna Karty Poda­run­ko­wej Użyt­kow­nik zobo­wią­zany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy róż­nicy ceny gotówką, kartą płat­ni­czą lub kre­dy­tową lub inną formą płat­no­ści akcep­to­waną w Skle­pie Wydawcy, przy czym Wydawca ze wzglę­dów tech­nicz­nych pod­czas zaku­pów doko­ny­wa­nych w skle­pie inter­ne­towym www.costasy.pl jest w stanie przy­jąć płat­ność doko­ny­waną przy użyciu Karty Poda­run­ko­wej w połą­cze­niu z płat­no­ścią doko­ny­waną przy użyciu karty kre­dy­to­wej bądź karty płat­ni­czej bądź prze­lewu.
 5. Użyt­kow­nik może posłu­żyć się Kartą Poda­run­kową tylko jeden raz przed upływem ter­minu waż­no­ści Karty.
 6. Wydawca ma prawo odmó­wić reali­za­cji Karty Poda­run­ko­wej w przy­padku:

  – upływu ter­minu waż­no­ści Karty Poda­run­ko­wej,
  – uszko­dze­nia Karty Poda­run­ko­wej w stop­niu unie­moż­li­wia­ją­cym odczy­ta­nie danych zapi­sa­nych na Karcie.

IV. Rodzaj, akty­wa­cja i doła­do­wy­wa­nie Kart Poda­run­ko­wych

 1. Karty Poda­run­kowe są kar­tami tylko i wyłącz­nie na oka­zi­ciela.
 2. Akty­wa­cja Karty Poda­run­ko­wej nastę­puje z chwilą wyda­nia Nabywcy Karty przez Wydawcę.
 3. Karta Poda­run­kowa jest ważna i aktywna przez okres 6 (sze­ściu) mie­sięcy od daty jej akty­wa­cji.
 4. Potwier­dze­niem doko­na­nia zakupu Karty Poda­run­ko­wej jest nota obcią­że­niowa wyda­wana na uprzed­nio zgło­szone żąda­nie Nabywcy.

V. Rozli­cze­nia i rekla­ma­cje Kart Poda­run­ko­wych

 1. Użyt­kow­nik ma prawo spraw­dze­nia aktu­al­nej war­to­ści nomi­nal­nej i ter­minu waż­no­ści Karty Poda­run­ko­wej. Spraw­dze­nie war­to­ści może być doko­nane bez­po­śred­nio w Skle­pie Wydawcy.
 2. Wszel­kie rekla­ma­cje zwią­zane z uży­ciem Karty Poda­run­ko­wej w Skle­pie Wydawcy będą roz­pa­try­wane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzy­dzie­stu) dni od daty zło­że­nia pisem­nej rekla­ma­cji przez Użyt­kow­nika.
 3. Rekla­ma­cje mogą być skła­dane bez­po­śred­nio w Skle­pie Wydawcy, w godzi­nach jego otwar­cia bądź listow­nie na adres Costasy Natu­ral Beauty ul. Ciołka 17 lok. 11, 01-445 War­szawa lub drogą mailowa na adres: info­@co­stasy.pl
 4. Rekla­ma­cje doty­czące zaku­pio­nych Towa­rów mogą być skła­dane na zasa­dach ogól­nych.

VI. Posta­no­wie­nia koń­cowe

 1. Nabywca przed otrzy­ma­niem Karty Poda­run­ko­wej otrzy­muje niniej­szy Regu­la­min. Nabywca poprzez przy­ję­cie Karty Poda­run­ko­wej oświad­cza, że zapo­znał się z tre­ścią niniej­szego Regu­la­minu, akcep­tuje jego treść w cało­ści i zobo­wią­zuje się prze­strze­gać jego zapi­sów. Użyt­kow­nik Karty Poda­run­ko­wej jest zobo­wią­zany do poin­for­mo­wa­nia kolej­nego użyt­kow­nika, któ­remu prze­ka­zuje Kartę, o treści niniej­szego Regu­la­minu, a w szcze­gól­no­ści o tym, że: Karta może być zre­ali­zo­wana wyłącz­nie w Skle­pie Wydawcy, Karta nie pod­lega zwro­towi ani wymia­nie na środki pie­niężne, w okre­ślo­nej dacie upływa waż­ność Karty, a także o moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z Regu­la­minem pod adre­sem www.costasy.pl oraz w Skle­pie Wydawcy. Każdy Użyt­kow­nik nie będący Nabywcą poprzez przy­ję­cie Karty Poda­run­ko­wej oświad­cza, że zapo­znał się z tre­ścią niniej­szego Regu­la­minu, akcep­tuje jego treść w cało­ści i zobo­wią­zuje się prze­strze­gać jego zapi­sów.
 2. Wyda­nie Karty Poda­run­ko­wej nie sta­nowi sprze­daży opo­dat­ko­wa­nej podat­kiem od towa­rów i usług (VAT) w rozu­mie­niu obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa podat­ko­wego.
 3. Karta Poda­run­kowa nie jest elek­tro­nicz­nym instru­men­tem płat­ni­czym, jak rów­nież nie jest elek­tro­niczną kartą płat­ni­czą w rozu­mie­niu obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa. Karta Poda­run­kowa jest formą bonu towa­ro­wego.
 4. Do wszel­kich spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­minie będą miały zasto­so­wa­nie prze­pisy Kodeksu cywil­nego.
 5. Treść niniej­szego Regu­la­minu prze­ka­zy­wana jest Nabywcy wraz z Kartą Poda­run­kową, a ponadto jest udo­stęp­niona na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem www.costasy.pl Wydawca ma obo­wią­zek prze­ka­za­nia Użyt­kow­nikowi, na każde jego żąda­nie, Regu­la­minu w formie pisem­nej.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regu­la­minu z nastę­pu­ją­cych waż­nych przy­czyn: zmiana prze­pi­sów prawa, poja­wie­nie się nowych tech­no­lo­gii i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych wymu­sza­ją­cych zmianę zasad funk­cjo­no­wa­nia Karty Poda­run­ko­wej, pra­wo­mocny wyrok sądu, decy­zja admi­ni­stra­cyjna, siła wyższa w rozu­mie­niu prze­pi­sów pol­skiego prawa cywil­nego.
 7. Wszel­kie zmiany obo­wią­zują od daty ich wpro­wa­dze­nia przez Wydawcę, po udo­stęp­nie­niu zmie­nio­nego Regu­la­minu do wglądu na stro­nie inter­ne­to­wej www.costasy.pl.
 8. Wydawcy przy­słu­guje ponadto prawo do zmiany Regu­la­minu w każdym czasie bez poda­wa­nia przy­czyny, z tym zastrze­że­niem, że zmiana taka nie będzie doty­czyła Kart Poda­run­ko­wych wyda­nych do dnia zmiany Regu­la­minu.

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FAQ - Odpowiedzi na często zadawane pytania

marki

100% Mineralne kosmetyki do makijażu

Kosmetyki mineralne zapewnią Ci naturalny wygląd oraz pięknie podkreślą Twoją urodę, tuszując jednocześnie wszelkie niedoskonałości. Dzięki temu, że gama produktów marki Lily Lolo jest niezwykle bogata, na pewno znajdziesz w niej coś dla siebie.

Ekologiczne wegańskie kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała

Kosmetyki Nourish London zostały stworzone przez dr Pauline Hili, specjalistkę w dziedzinie ekologicznej pielęgnacji posiadającą przeogromną wiedzę dotyczącą właściwości ekstraktów roślinnych.

pielęgnacja

POLECAMY

OCZYSZCZAJĄCA EMULSJA Z JARMUŻEM 3D
Kale 3D Cleanse
NOURISH LONDON

UJĘDRNIAJĄCY KREM ODBUDOWUJĄCY
Argan Skin Renew Moisturiser
NOURISH LONDON

BALSAM Z ANTYOKSYDANTAMI
Antioxidant Multi-Tasking Super Balm
NOURISH LONDON

PEPTYDOWE SERUM ARGANOWE
Argan Anti-Ageing Peptide Serum
NOURISH LONDON

na zimę